AKTUELLT

INFO FRÅN MILJÖGRUPPEN

Frentab tvingas dra ner på lastbilstrafiken på Lagnövägen

Länsstyrelsens föreläggande gentemot Frentab avseende begränsning av lastbilstrafiken till och från Frentabs anläggning i Kovik har vunnit laga kraft. 

Långsamt mal myndighetskvarnarna, men trägen vinner.

Efter att den 25/8-17 formellt ha klagat på att antalet lastbilstransporter Frentab kör på Lagnövägen överstiger vad Frentabs tillstånd medger har Frentab blivit delgivna ett föreläggande av Länsstyrelsen att hålla sig till maximalt 140 lastbilsstransportrörelser om dagen till/från Frentabs anläggning i Kovik. Frentab överklagade detta föreläggande till Miljödomstolen och fick en synnerligen tydlig dom mot sig och försökte sedermera överklaga till Miljööverdomstolen och Miljööverdomstolen men Miljööverdomstolen nekade prövning den 19/9 och föreläggandet vann därmed laga kraft 20180919. 

Eller översatt till ren svenska, fr.o.m. 2180919 är det mindre lastbilstrafik till och från Frentab på Lagnövägen fram tills att Frentabs nuvarande tillstånd går ut juni 2020.

UPPDATERING - KLC Återvinningcentralen

Nedan hittar ni dokument som är inskickade av styrelsen till Nacka Kommun och Värmdö kommun ang KLC etablering i Kil.

Mer finns att läsa på länken: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering/gustavsberg/listadetaljplane...


MILJÖGRUPPEN 

Vi och våra bostadsområden står inför svåra miljöhot nu närmast från Frentabs planer på en kraftigt utökad verksamhet. Vilket kan innebära 3 stora lastbilar i minuten på Lagnövägen alla dagar i veckan. Snart kommer dessutom planer på utbyggnad vid Insjön.

För att kunna möta och bekämpa dessa hot måste vi organisera oss i en formell miljöförening för att kunna driva frågorna på ett kraftfullt sätt i domstol. Det är mycket viktigt att Du är med och formellt bildar MILJÖGRUPPEN. 

Gruppen bildas för att tillsammans kunna föra talan i domstol för boende i området i Nackas nordöstra delar samt Värmdös västra område. I första hand kommer gruppen driva process mot Frentabs utökade planer på bergkross och betongfabrik.

SAMRÅDSMÖTE ANG FRENTAB Stenkross i Kovik.
Samrådsmöte har ägt rum den 23 aug om Frentabs önskade expansion av sin stenkrossverksamhet i Kovik. Utöver stenkross vill de utöka hantering av farligt avfall, byggnation av asfaltsverk och en utökning av lastbilstrafiken med upp till 1500 lastbilar om dagen (eller omräknat till ca 3 lastbilar per minut) på Lagnövägen (Koviks återvinningsanläggning oräknat). Styrelsen är informerad och har diskuterat hur vi ska behandla och svara på frågan. Mer info om detta och även KLC i Kil återkommer vi om. Men det är alltid bra om så många som möjligt går och lyssnar på planerna. Tillsammans kan vi påverka. Läs mer genom att ladda ner info på knappen nedan.

NU HAR DET INKOMMIT MER INFO ANG ÅTERVINNINGCENTRAL VID 222:AN
Betr planeringen av den kommande ÅVC vid 222:an har Värmdö kommun missat att skicka info till Villaföreningen. Info inkom dock för några dagar sedan på mail. Deadline för att inkomma med yttrande är nu ändrat till 9 dec. Villaföreningen kommer sätta ihop ett yttrande i frågan. Mer info om detta kommer löpande här och på FB.
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/kretsloppscentralkil.4.2644e66d1572c650b95...

NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE I KIL

Nacka Kommun planerar att utveckla ett verksamhetsområde som är beläget i kommungränsen mellan Nacka och Värmdö. Det planeras bl.a för byggnation av nya infartsparkeringar, bussdepå, handelplatser och återvinningscentral.

Klicka på knappen för mer info.

FISKTRAPPA I VELAMSUND

Nacka kommun, tillsammans med Sportfiskarna, har anlagt en fisktrappa mellan Insjön och Saltsjön på Insjöns norra del. Detta för att främja att fiskar som gädda och abborre kan vandra upp till Insjön för lek.

Klicka på knappen för mer info